Digitaal Dossier JGZ

Voor elk kind leggen we een digitaal dossier aan. Dit is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van je kind goed volgen en dat ondersteunt ons bij de zorg voor je kind.

De Jeugdgezondheidszorg werkt vanaf de geboorte van je kind met een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Het DD JGZ is een medisch dossier en bevindt zich daarom in een 'gesloten systeem'. Alleen medewerkers die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg hebben toegang tot het DD JGZ. Medewerkers die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdgezondheidszorg en medewerkers van niet-JGZ instellingen hebben géén toegang tot dit 'gesloten systeem'. Het DD JGZ is dus niet toegankelijk voor andere zorg- of hulpverleners of samenwerkingspartners, huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie, zorgverzekeraars of andere personen en instanties. Ook niet als zij bij de zorg voor het kind betrokken zijn.

Privacy
Privacy is één van de belangrijkste pijlers onder het DD JGZ. Het gaat om medische gegevens waarvoor arts-patiënt vertrouwelijkheid geldt. Jong JGZ is onderdeel van Careyn. Careyn heeft een privacy reglement die de rechten en plichten van cliënten beschrijft en interne richtlijnen voor betrokken medewerkers geeft. Het Careyn privacy reglement is hier te lezen. Het voeren van een dossier is verplicht gesteld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en sinds 2010 is het op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) wettelijk verplicht dit digitaal te doen. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het einde van de behandelrelatie. Ook dit is bepaald in de WGBO. Concreet betekent dit dat de jeugdgezondheidszorg de dossiers bewaart totdat iemand 33 jaar is geworden.

Met het DD JGZ zijn de actuele gegevens van kinderen beter beschikbaar bij het leveren van zorg. Dus ook wanneer je bijvoorbeeld op een andere locatie dan gebruikelijk het inloopspreekuur bezoekt. Mocht je gaan verhuizen dan zorgen wij dat het DD JGZ bij de organisatie komt die onze zorg voortzet.