Leveringsvoorwaarden & privacy

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente. Zij volgen de groei, gezondheid en lichamelijke en psycho-sociale ontwikkeling van je kind. De assistente ontvangt jullie, meet en weegt je kind en maakt nieuwe afspraken.

Als het nodig is om je kind vaker te zien, maken we een extra afspraak op het consultatiebureau of doen we een huisbezoek. Je kunt hier ook zelf om vragen.

Jeugdgezondheidszorg 4-18 jaar
Vanaf het moment dat je kind naar school gaat vinden de afspraken niet meer alleen op het consultatiebureau plaats, maar ook op school. Het JGZ-team op school bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente.

Zij onderzoeken de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van je kind. Voor deze gezondheidsonderzoeken ontvang je een uitnodiging. Wil je hier liever geen gebruik van maken? Laat het ons dan weten. In de uitnodigingsbrief lees je hoe je dit kunt doen.

Als het nodig is om je kind vaker te zien, maken we een extra afspraak of doen we een huisbezoek. Je kunt hier ook zelf om vragen.

Samenwerking met andere instanties en zorgverleners
De jeugdgezondheidzorg werkt samen met andere instanties en zorgverleners, zoals onderwijs, veiligheid, welzijn, jeugdhulp, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, logopedisten, fysiotherapeuten, audiologische centra, maatschappelijk werk, enz. Als overleg met andere instanties nodig is, bespreken we dit eerst met jou.

Kwaliteitseisen
De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd volgens de aanvaarde standaarden en door Jong JGZ vastgestelde kwaliteitseisen:

 1. Jong JGZ garandeert professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van haar medewerkers.
 2. In de contacten met Jong JGZ kun je met meerdere zorgverleners te maken krijgen. We streven ernaar het aantal medewerkers zo klein mogelijk te houden.
 3. Het kan voorkomen dat je niet op de afgesproken datum of tijd kunt komen. Wil je dit zo vroeg mogelijk aan ons doorgeven? Dan kunnen we een andere afspraak op het vrijgekomen tijdstip maken. Wij verzoeken je een afspraak alleen te verzetten om dringende redenen.
 4. Indien je (herhaaldelijk) niet verschijnt neemt Jong JGZ contact op om te informeren naar de reden. Als je geen gebruik (meer) maakt van de jeugdgezondheidszorg wordt je huisarts hierover geïnformeerd.
 5. In verband met het overdragen van ziektes verzoeken wij je om het consultatiebureau niet te bezoeken als jij of je kind een besmettelijke ziekte zoals waterpokken hebben. Je kunt de afspraak dan verzetten. Twijfel je of je kunt komen met je zieke kind? Neem dan contact op met Jong JGZ.
 6. Jong JGZ is verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van haar werknemers. De organisatie stelt eisen aan de omstandigheden (veiligheid, hygiëne, bejegening en werkmateriaal) waaronder de hulpverlener werkt. Dit zijn eisen die ook de klant ten goede komen. Hiervoor hanteert Jong JGZ een aantal algemeen aanvaarde standaarden en arbo–eisen. Goede omstandigheden hebben ook te maken met de omgang met elkaar.
 7. Jong JGZ gaat ervan uit dat klanten en medewerkers elkaar volgens algemeen aanvaarde normen bejegenen. Indien de omstandigheden dusdanig zijn dat het (verder) verlenen van zorg in redelijkheid niet van onze medewerker kan worden verwacht, dan kan de hulp- en dienstverlening, nadat overleg hierover met de klant niet tot een oplossing heeft geleid, worden geweigerd of kan de medewerker naar eigen inzicht de zorg direct staken.
 8. Jong JGZ hanteert ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van klanten een privacyreglement. Medewerkers van Jong JGZ hebben een geheimhoudingsplicht. Gegevens over de zorgverlening aan je kind worden genoteerd in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Als klant heb je recht op inzage in dit dossier. Maak voor het inzien van het dossier een afspraak met de jeugdgezondheidszorg. Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is integraal, wat betekent dat het wordt gebruikt door Jong JGZ totdat je kind 18 jaar is. Lees hier meer over overdracht van het dossier.
 9. Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, lees je in ons privacyreglement. Voor al je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen naar de Privacy Officer of Functionaris gegevensbescherming via info@jongjgz.nl
 10. Als de hulpverlener bij de uitoefening van zijn/haar beroep schade toebrengt aan jou als klant, keert Jong JGZ een schadevergoeding uit. Jong JGZ is jegens de klant slechts aansprakelijk voor de schade die door een medewerker van Jong JGZ tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt veroorzaakt, mits en voor zover deze wordt afgedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Jong JGZ. Schades onder de € 25 worden niet in behandeling genomen. Per schadegeval geldt voor de klant een eigen risico van € 25.
 11. Ondanks de zorgvuldigheid die Jong JGZ betracht, kan het zijn dat je ontevreden bent over de hulp- en dienstverlening. Als een gesprek met de betrokken medewerker geen oplossing biedt, neem dan contact op met de manager Jeugdgezondheidszorg in jouw regio. Heb je een tip voor verbetering? Geef dit aan ons door via de compliment of klacht-pagina

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Jong JGZ en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Breda is de enige bevoegde rechter in het geval van enig geschil tussen partijen dat tot de competentie van de rechtbank behoort.