Privacyreglement Jong JGZ

Bij Jong JGZ hechten we veel waarde aan privacy. We gaan dan ook heel zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van onze klanten, onze medewerkers, bezoekers van onze locaties en onze website.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons altijd aan de wettelijke eisen op het gebied van persoonsgegevens. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacyreglement lees je hoe we je gegevens verwerken, met welk doel en wat jouw rechten zijn.

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. De gegevens gaan direct over iemand of zijn naar die persoon te herleiden. Het gaat bijvoorbeeld om naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Verwerken is een ruim begrip. Het betekent alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Van verzamelen tot en met vernietigen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Jong JGZ is verwerkingsverantwoordelijke en daarmee verantwoordelijk voor een nette en zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Wij beslissen over:

 • welke persoonsgegevens worden verwerkt,
 • met welk doel dat gebeurt,
 • en op welke manier.

Waarom worden je persoonsgegevens verwerkt?
We verzamelen de meeste persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke publieke taak: het bieden van preventieve jeugdgezondheidszorg aan alle 0-18 jarigen en hun ouders in Zuid-Holland Zuid en 0-4 jarigen en hun ouders in Breda. In het kort: we hebben je persoonsgegevens nodig om goede zorg te kunnen bieden.

Welke gegevens verzamelen we?

 • Algemene en identificerende gegevens: zoals voor- en achternaam, voorletters, geslacht, woonadres, geboortedatum en BSN.
 • Informatie over persoonlijke omgeving: zoals familie, school, enz.
 • Gezondheidsgegevens
 • Zorginhoudelijke gegevens: zoals ontvangen zorg, gedrag, enz.

Hoe komt Jong JGZ aan je persoonsgegevens?
We ontvangen persoonsgegevens van jou zelf, maar ook van andere personen of instanties. Bijvoorbeeld van de gemeente waar je bent ingeschreven na een geboorte of verhuizing.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het Digitaal Dossier JGZ en bewaard tot 20 jaar na afloop van de zorgverlening.

Hoe beschermt Jong JGZ je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorg geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in NEN7510/12/13.

Om jouw privacy maximaal te beschermen beperken wij het gebruik van je persoonsgegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie gegevens moeten verwerken, komen hiermee in aanraking. We regelen dit door deze medewerkers toegang te geven tot geautomatiseerde systemen. Deze toegang is alleen mogelijk met gebruikersnaam, wachtwoord en verificatiecode. 

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Doorgifte van gegevens
Jong JGZ geeft alleen gegevens door aan andere hulpverleners als dit bijdraagt aan een goede zorgverlening. Dit doen we alleen in overleg met en na duidelijke toestemming van jou. Je kunt een gegeven toestemming altijd weer intrekken. Bij uitzondering kan Jong JGZ op grond van een wettelijke bepaling of plicht gegevens zonder toestemming doorgeven.  

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Jong JGZ maakt gebruik van software/computerprogramma’s.  De leveranciers ondersteunen en onderhouden deze programma’s waardoor persoonsgegevens toegankelijk zijn voor medewerkers van deze leveranciers. Jong JGZ sluit met de leveranciers een verwerkersovereenkomst, die leveranciers verplicht om even zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan als Jong JGZ zelf.

Welke rechten heb je als klant?
Volgens de AVG heb je verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die Jong JGZ over je verzamelt en gebruikt:

 • Recht op inzage in of afschrift van je gegevens
 • Recht op correctie of aanvulling van gegevens als deze niet kloppen
 • Recht op  beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op verwijdering van gegevens
 • Recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • Recht om gegevens over te dragen
 • Recht om toestemming in te trekken

Wil je gebruikmaken van een of meerdere van deze rechten? Mail onze privacy officer of functionaris gegevensbescherming via info@jongjgz.nl

Heb je een vraag of klacht over privacy?
Mail onze privacy officer of functionaris gegevensbescherming via info@jongjgz.nl

Kijk voor meer informatie over de wettelijke regels voor omgaan met persoonsgegevens in de zorg op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl