Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Voor elk kind leggen we een digitaal medisch dossier aan. Dit is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van je kind goed volgen en dat ondersteunt ons bij de zorg voor je kind. De Jeugdgezondheidszorg werkt vanaf de geboorte van je kind met het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Het DD JGZ is een medisch dossier en bevindt zich daarom in een 'gesloten systeem'. Alleen medewerkers die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg hebben toegang tot het DD JGZ. Medewerkers die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdgezondheidszorg en medewerkers van niet-JGZ instellingen hebben géén toegang tot dit 'gesloten systeem'. Het DD JGZ is dus niet toegankelijk voor andere zorg- of hulpverleners of samenwerkingspartners, huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie, zorgverzekeraars of andere personen en instanties. Ook niet als zij bij de zorg voor je kind betrokken zijn.

Privacy
Privacy is één van de belangrijkste pijlers onder het DD JGZ. Het gaat om medische gegevens waarvoor arts-patiënt vertrouwelijkheid geldt. Careyn heeft een privacy reglement die de rechten en plichten van cliënten beschrijft en interne richtlijnen voor betrokken medewerkers geeft. Lees hier het privacy reglement van Careyn. Het voeren van een dossier is verplicht gesteld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en sinds 2010 is het op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) wettelijk verplicht dit digitaal te doen. Het dossier wordt bewaard tot 15 jaar na het einde van de behandelrelatie. Ook dit is bepaald in de WGBO. Concreet betekent dit dat de JGZ de dossiers bewaart blijven totdat iemand 33 jaar is geworden.

Met het DD JGZ zijn de actuele gegevens van kinderen beter beschikbaar bij het leveren van zorg. Dus ook wanneer je bijvoorbeeld op een andere locatie dan gebruikelijk het inloopspreekuur bezoekt.

Overdracht dossier bij verhuizing
Ga je verhuizen naar bijvoorbeeld een woonplaats buiten ons werkgebied? In dit geval dient het dossier van je kind overgedragen te worden aan de organisatie die de jeugdgezondheidszorg van ons overneemt. 

Kijk hieronder voor meer informatie over de overdracht van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg bij de veelgestelde vragen.  
 

 

Veelgestelde vragen

 • Is het mogelijk dat het dossier van mijn kind wordt overgedragen aan een andere jgz-organisatie?

  Dat is mogelijk. De snelste manier om dit te regelen is door telefonisch contact op te nemen met het Jong JGZ Contactcentrum.  Soms krijgen wij het verzoek tot overdracht van dossier van de organisatie die de zorg overneemt.

  De procedure om een dossier op te vragen of over te dragen neemt een aantal werkdagen in beslag. We hechten veel waarde aan privacy en willen dan ook te allen tijden voorkomen dat gegevens onterecht worden opgevraagd of overgedragen. Het team jeugdgezondheidszorg gaat na of er toestemming is voor overdracht. Als er geen toestemming is wordt deze alsnog per telefoon of brief gevraagd. Wanneer er toestemming is, wordt het dossier overgedragen naar de nieuwe organisatie.

 • Waarom moet ik toestemming geven om gegevens te delen?

  Je hoeft alleen toestemming te geven wanneer er gegevens gedeeld worden met zorgverleners buiten de jeugdgezondheidszorg van Jong JGZ. We hechten veel waarde aan privacy en volgen de regelgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 • Wie zegt dat je van Jong JGZ bent als ik gebeld wordt voor toestemming van overdracht van het dossier van mijn kind?

  Buiten Jong JGZ heeft niemand toegang tot het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van je kind. Personen van buiten onze organisatie zullen je deze vraag dus niet stellen. Vertrouw je het toch niet? Neem contact op met de locatie waar jouw kind onder valt of het Jong JGZ Contactcentrum.

 • Heb ik als ouder / verzorger recht op inzage in het dossier van mijn kind?

  Je hebt recht op inzage in het dossier:

  • wanneer je het ouderlijk gezag hebt
  • totdat je kind 12 jaar is

  Tevens kun je gegevens in het dossier laten wijzigen of verwijderen. Wil je het dossier inzien of een kopie ontvangen? Neem contact op met het Jong JGZ Contactcentrum.  

 • Waarom wordt mijn kind om toestemming voor overdracht gevraagd?


  Kinderen jonger dan 12 jaar
  Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar vragen wij alleen toestemming aan ouders / verzorgers

  Kinderen van 12 tot 16 jaar
  In de Privacywet staat dat kinderen tussen 12 en 16 jaar samen met de ouder beslissen over overdracht. Hebben jij of je kind twijfels? Dan is het goed om samen in gesprek te gaan over de eventuele consequenties van wel of geen tostemming geven. Je kind heeft hierin de laatste stem.

  Kinderen van 16 jaar of ouder
  Volgens de Privacywet zijn kinderen van 16 jaar en ouder zelfstandig bevoegd om toestemming te geven. 

 • Mijn kind gaat naar het speciaal onderwijs en krijgt zorg van meerdere hulpverleners. Hoe zit het dan met het vragen van toestemming?

  Alle zorgverleners hebben een eigen dossier en moeten dus afzonderlijk toestemming vragen. Jong JGZ vraagt alleen toestemming voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.