Leveringsvoorwaarden

Team jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Dit team bestaat uit de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente. Zij besteden aandacht aan de groei, gezondheid en lichamelijke en psycho-sociale ontwikkeling van je kind. De assistente ontvangt jullie, meet en weegt je kind en maakt de nieuwe afspraken.

Als er aanleiding is om je kind vaker te zien, dan kan dit door een extra contact op het consultatiebureau of een huisbezoek. Je kunt hier ook zelf om vragen.

Team jeugdgezondheidzorg 4-18 jaar
Vanaf het moment dat je kind naar school gaat vinden de afspraken niet meer alleen op het consultatiebureau plaats, maar ook op school. Het team op school bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.

Zij onderzoeken de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van je kind. Voor deze onderzoeken ontvang je een uitnodiging. Heb je hier bezwaar tegen? Maak dit dan bij ons kenbaar. Lees in de uitnodigingsbrief hoe dit mogelijk is.

Ook in de fase vanaf 4 jaar behoren extra consulten of huisbezoeken tot de mogelijkheden.

Samenwerking met andere instanties
Het team jeugdgezondheidzorg werkt samen met andere instanties en zorgverleners zoals onderwijs, veiligheid, welzijn, jeugdhulp, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, logopedisten, fysiotherapeuten, audiologisch centrum, maatschappelijk werk, enz. Indien overleg met andere instanties nodig is, bespreken we dit met jou.

Jong JGZ is de handelsnaam van de afdeling jeugdgezondheidszorg van Careyn. De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd volgens de aanvaarde standaarden en door Careyn vastgestelde kwaliteitseisen.

 1. Careyn garandeert professionele en op de aard van de dienstverlening aansluitende deskundigheid van haar medewerkers.
 2. In de contacten met Careyn kun je met meerdere zorgverleners te maken krijgen. We streven ernaar het aantal medewerkers zo klein mogelijk te houden.
 3. Het kan voorkomen dat je niet op de afgesproken datum of tijd kunt komen. Wil je dit zo vroeg mogelijk aan ons doorgeven? Dan kunnen we een andere afspraak op het vrijgekomen tijdstip maken. Wij verzoeken je een afspraak alleen te verzetten om dringende redenen.
 4. Indien je (herhaaldelijk) niet verschijnt neemt Jong JGZ contact op om te informeren naar de reden. Als je geen gebruik (meer) maakt van de jeugdgezondheidszorg wordt je huisarts hierover geïnformeerd.
 5. In verband met het overdragen van ziektes verzoeken wij je om het consultatiebureau niet te bezoeken als jij of je kind een besmettelijke ziekte zoals waterpokken hebben. Je kunt de afspraak dan verzetten. Twijfel je of je kunt komen met je zieke kind? Neem dan contact op met Jong JGZ.
 6. Careyn is verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van haar werknemers. De organisatie stelt eisen aan de omstandigheden (veiligheid, hygiëne, bejegening en werkmateriaal) waaronder de hulpverlener werkt, eisen die ook de cliënt ten goede komen. Hiervoor hanteert Careyn een aantal algemeen aanvaarde standaarden en arbo–eisen. Goede omstandigheden hebben ook te maken met de omgang met elkaar.
 7. Careyn gaat ervan uit dat cliënten en medewerkers elkaar volgens algemeen aanvaarde normen bejegenen. Indien de omstandigheden dusdanig zijn dat het (verder) verlenen van zorg in redelijkheid niet van onze medewerker kan worden verwacht, dan kan de hulp- en dienstverlening, nadat overleg hierover met de cliënt niet tot een oplossing heeft geleid, worden geweigerd of kan de medewerker naar eigen inzicht de zorg direct staken.
 8. Careyn hanteert ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten een privacyreglement. Lees hier het privacyreglement.  https://www.mkib.nl/#!/info/privacy/hidelogin. Medewerkers van Careyn hebben een geheimhoudingsplicht. Gegevens over de zorgverlening aan je kind worden genoteerd in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Als cliënt heb je recht op inzage in dit dossier. Maak voor het inzien van het dossier een afspraak met de jeugdgezondheidszorg. Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is integraal, wat betekent dat het wordt gebruikt door Jong JGZ / Jeugdgezondheidszorg West-Brabant totdat je kind 18 jaar is. Lees meer over overdracht van het dossier. hier
 9. Als de hulpverlener bij de uitoefening van zijn/haar beroep schade toebrengt aan jou als cliënt, keert Careyn een schadevergoeding uit. Careyn is jegens de cliënt slechts aansprakelijk voor de schade die door een medewerker van Careyn tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt veroorzaakt, mits en voor zover deze wordt afgedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Careyn. Schades onder de € 25 worden niet in behandeling genomen. Per schadegeval geldt voor de cliënt een eigen risico van € 25.
 10. Ondanks de zorgvuldigheid die Careyn betracht, kan het zijn dat je ontevreden bent over de hulp- en dienstverlening. Als een gesprek met de betrokken medewerker geen oplossing biedt, neem dan contact op met de manager Jeugdgezondheidszorg in jouw regio. Heb je een klacht? Geef je klacht aan ons door via het klachtenformulier van Careyn. https://www.careyn.nl/contact-met-careyn/klachtenformulier/
 11. De cliëntenraad van Careyn behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Juist vanuit hun ervaring met de organisatie hebben cliënten goede ideeën omtrent problemen en mogelijke oplossingen. Heb je een vraag voor de cliëntenraad? Neem schriftelijk contact op met de cliëntenraad via Careyn, postbus 3101, 4800 DC Breda. Het is belangrijk dat het om zaken gaat die het algemeen cliëntenbelang betreffen. Op individuele klachten en/of problemen is de Careyn klachtenregeling van toepassing.
   
  Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten tussen Careyn en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Breda is de enige bevoegde rechter in het geval van enig geschil tussen partijen dat tot de competentie van de rechtbank behoort.